CTPB2206: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện chứng quyền khi đáo hạn

CTPB2206: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện chứng quyền khi đáo hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo ngày ĐKCC để thực hiện chứng quyền khi đáo hạn (mã CQ: CTPB2206 ) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm