CTPB2302: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CTPB2302: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.03 (mã CK: CTPB2302) của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm