CVHM2214: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CVHM2214: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VHM/4M/SSI/C/EU/Cash-13 (mã CK: CVHM2214) của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm