CVIB2201: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

CVIB2201: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh Chứng quyền VIB-HSC-MET01 (mã CK: CVIB2201) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm