CVRE2221: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CVRE2221: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VRE-HSC-MET12 (mã CK: CVRE2221) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành với nội dung như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm