DAN: Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 5,000 CP

DAN: Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 5,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Giang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: DAN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/07/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/07/2022.

HNX