13:46, 12/07/2022

DAN: Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 5,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Giang
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  - Mã chứng khoán: DAN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 5,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 06/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 06/07/2022.

  HNX