10:56, 09/05/2022

DMN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DMN của CTCP Domenal như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

  HNX