Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch

Loại sự kiện: Cảnh báo và hạn chế giao dịch

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 06/04/2023

Tài liệu đính kèm