EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Lương
- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Quý
- Mối quan hệ: Vợ
- Tỷ lệ nắm giữ: 2.51%
- Mã chứng khoán: EID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,387,800 CP (tỷ lệ 9.25%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 38,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,425,900 CP (tỷ lệ 9.51%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 376,500 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2.51%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 1,802,400 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 12.02%
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/01/2024.

Xem thêm tại hnx.vn