EID (CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội) - Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Lương
- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Quý
- Mối quan hệ: Vợ
- Tỷ lệ nắm giữ: 2,51%
- Mã chứng khoán: EID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.035.000 CP (tỷ lệ 6,9%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.055.000 CP (tỷ lệ 7,03%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 376.500 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2,51%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 1.431.500 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 9,54%
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/10/2023.

Xem thêm tại hnx.vn