FIR: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Uỷ ban kiểm toán

FIR: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Uỷ ban kiểm toán

Công ty Cổ phần Địa ốc First Real thông báo nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Uỷ ban kiểm toán như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm