FUCTVGF3: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến NNB CTCP QLQ Thiên Việt

FUCTVGF3: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến NNB CTCP QLQ Thiên Việt

CTCP QLQ Thiên Việt thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến NNB  Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm