GAB: Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán đã lập để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

GAB: Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán đã lập để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC công bố Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán đã lập để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm