16:42, 25/07/2022

Giao dịch lần đầu - 20,000,000 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch lần đầu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 28/07/2022

Tài liệu đính kèm