Giao dịch trở lại UPCoM

Loại sự kiện: Hủy niêm yết

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: 28/07/2022

Ngày thực hiện: 08/08/2022

Tài liệu đính kèm