GKM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hoa

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hoa
- Mã chứng khoán: GKM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1,404,748 CP (tỷ lệ 4.47%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 178,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,583,248 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.04%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 02/02/2024.

Xem thêm tại hnx.vn