GKM (CTCP GKM Holdings) - Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán APG

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán APG
- Mã chứng khoán: GKM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.480.804 CP (tỷ lệ 7,89%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.980.804 CP (tỷ lệ 6,3%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/11/2023.

Xem thêm tại hnx.vn