GKM: Nguyễn Thị Hoa không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hoa- Mã chứng khoán: GKM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,583,248 CP (tỷ lệ 5.04%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 256,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,327,248 CP (tỷ lệ 4.22%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 16/02/2024.

Xem thêm tại hnx.vn