GMH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Minh Thạnh

GMH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Minh Thạnh

Phạm Minh Thạnh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm