GMH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Minh Thạnh, Trần Cảnh Báo

GMH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Minh Thạnh, Trần Cảnh Báo

Phạm Minh Thạnh, Trần Cảnh Báo thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị như sau:

Tài liệu đính kèm:
20230526_20230526 - GMH - TB giao dich CP Pham Minh Thanh.pdf
20230526_20230526 - GMH - TB giao dich CP Tran Canh Binh.pdf

HOSE