GMH: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2022

GMH: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2022 Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm