GMH: Thông báo thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt

GMH: Thông báo thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị thông báo thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm