HC1: Đỗ Thị Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 2,000 CP

HC1: Đỗ Thị Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 2,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Tuyết
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: HC1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,000 CP0,02%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/05/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/05/2023.

HNX