HC1: Đỗ Thị Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 2,000 CP

HC1: Đỗ Thị Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 2,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Tuyết
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: HC1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2023.

HNX