HC1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HC1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC1 của CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp tầng 13. số 59 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến 23/06/2023

HNX