HDO: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Toàn

HDO: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Toàn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Toàn
- Mã chứng khoán: HDO
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 186,700 CP (tỷ lệ 1.11%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,014,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,200,800 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.14%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 20/08/2021.

HNX