HDO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HDO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDO của CTCP Hưng Đạo Container như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Tp.HCM (địa điểm chính xác sẽ được thông báo sau).
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
+ Thông qua nội dung các tờ trình.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

HNX