HDO: Nguyễn Thanh Toàn không còn là cổ đông lớn

HDO: Nguyễn Thanh Toàn không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Toàn- Mã chứng khoán: HDO
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,200,800 CP (tỷ lệ 7.14%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,200,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 12/11/2021.

HNX