HHG: Lê Văn Sinh - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 261,500 CP

HHG: Lê Văn Sinh - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 261,500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Sinh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HHG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 261,500 CP (tỷ lệ 0.75%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 261,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 261,500 CP
0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/09/2023.

HNX