HHG: Lê Văn Sinh - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 261,500 CP

HHG: Lê Văn Sinh - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 261,500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Sinh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HHG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 261,500 CP (tỷ lệ 0.75%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 261,500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/08/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/09/2023.

HNX