HLB: Nguyễn Thị Trực - Thành viên BKS - đăng ký bán 4,000 CP

HLB: Nguyễn Thị Trực - Thành viên BKS - đăng ký bán 4,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Trực
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: HLB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17,730 CP (tỷ lệ 0.57%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/09/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/10/2023.

HNX