HMS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HMS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMS của CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 6 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Đại hội trực tuyến (online), phòng họp và tài khoản họp sẽ được thông báo cụ thể đến từng cổ đông.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Các vấn đề quan trọng khác.

HNX