HNX: Kết quả giao dịch tự doanh theo mã chứng khoán ngày 23/04/2024

Sở GDCKHN trân trọng công bố thông tin về tổng khối lượng và giá trị mua, bán tự doanh của các công ty chứng khoán thành viên đối với từng mã chứng khoán. Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.
Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:
1.20240423_Chi_tiet_gd_tu_doanh_theo_ma_ck NY.pdf
HNX: Kết quả giao dịch tự doanh theo mã chứng khoán ngày 23/04/2024

Xem thêm tại hnx.vn