HOM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HOM của CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04 năm 2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối 7. phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến các chỉ tiêu phấn đấu năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
          - Nội dung họp: + Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

Xem thêm tại hnx.vn