Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 08/09/2022

Ngày thực hiện: -