Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2020

Ngày Đăng ký cuối cùng: 12/06/2020

Ngày thực hiện: -