HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PIT, PTC và TNI

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã PIT-HOSE) và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital (mã PTC-HOSE); Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (mã TNI-HOSE).

Theo đó, HOSE cho biết giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PTC theo Quyết định số 163/QĐ-SGDHCM ngày 07/04/2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2023 là -20,82 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tương tự, HOSE cho biết cũng giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PIT theo Quyết định số 404/QĐ-SGDHCM ngày 21/06/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2023 là -21,074 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cuối cùng, cổ phiếu TNI giữ nguyên diện cảnh báo theo quyết định số 372/QĐ-SGDHCM ngày 10/6/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là -28,63 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2023 là -36,54 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6T/2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại diểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Xem thêm tại vneconomy.vn