HOSE: Loại bỏ cổ phiếu DRH thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

Xem thêm tại hsx.vn