HOSE: Loại bỏ cổ phiếu THI thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

HOSE: Loại bỏ cổ phiếu THI thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu THI thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

-         Cổ phiếu bị loại bỏ: THI - Công ty Cổ phần Thiết bị điện

-         Lý do: Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 238/QĐ-SGDHCM ngày 29/05/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

-         Ngày hiệu lực: 29/06/2023

-         Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.                                                                                                                            

HOSE