HOSE: Loại bỏ cổ phiếu TNA, SRF, TKG, SD6, DVG, FID, KTT thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

Xem thêm tại hsx.vn