18:25, 17/03/2022

HPX: Quyết định của HĐQT và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thông báo Quyết định của HĐQT và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE