HPX: Quyết định của HĐQT và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HPX: Quyết định của HĐQT và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thông báo Quyết định của HĐQT và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm