HTV: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan