HVX: Điều chỉnh BCTC năm 2021 theo thông báo kiểm toán Nhà nước

HVX: Điều chỉnh BCTC năm 2021 theo thông báo kiểm toán Nhà nước

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân điều chỉnh BCTC năm 2021 theo thông báo kiểm toán Nhà nước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm