HVX: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hoàng Trí

HVX: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hoàng Trí

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm