IDI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

IDI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm