IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024