Không công bố thông tin theo quy định từ năm 2019, MES bị phạt tiền

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cơ điện Công trình (mã MES-UPCoM).

Theo đó, công ty này bị phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là công ty này không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: MES không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV 2019 hợp nhất, BCTC năm 2019 đã kiểm toán, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, BCTC quý I năm 2020 hợp nhất, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020,

BCTC quý II năm 2020, BCTC bán niên 2020 đã soát xét, BCTC quý III năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, BCTC quý IV năm 2020, BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, BCTC quý II năm 2021, BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét,

Báo cáo thường niên năm 2021, Nghi quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: BCTC quý IV năm 2019, BCTC năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC quý I năm 2020,

BCTC quý II năm 2020, BCTC bán niên năm 2020 đã soát xét, BCTC quý III năm 2020, BCTC quý IV năm 2020, BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, BCTC quý I năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, BCTC quý II năm 2021, BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC năm 2020, BCTC quý III năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, BCTC quý IV năm 2021;

Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC năm 2021, BCTC năm 2021 đã kiểm toán, BCTC quý I năm 2022, BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét, BCTC quý III năm 2022, Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC 2022, Giải trình lợi nhận sau thuế BCTC năm 2022 chênh lệch 5%;

Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 bị lỗ, Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 thay đổi từ 10%, BCTC quý IV năm 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022).

Mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện (Ninh Bình) bị SSC xử phạt 60 triệu đồng công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.

Xem thêm tại vneconomy.vn