KSQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024