Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Loại sự kiện: Lấy ý kiến CĐ bằng VB

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 22/10/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/10/2021

Ngày thực hiện: -