LCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ Nguyễn Văn Việt, Phí Ngọc Anh, Cao Ngọc Phương, Lê Thị Phương Nam